C/​ Sant Felip, 15 bajo, Almassora
info@socialistesalmassora.org

Oberta borsa de treball d’enterrador

L’Ajuntament d’Almassora ha obert avui el termini per a integrar una nova borsa de treball per a necessitats de personal temporal amb la categoria d’operaris del cementeri municipal. Els interessats tenen fins al dia 13 de desembre per a presentar la instància en el Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC). Posteriorment, el tribunal crearà una borsa de treball per a necessitats de personal que permetrà cobrir la vacant que deixe al gener por jubilació un dels dos operaris actuals, a més de necessitats puntuals en el futur.

almassora-cementerio

El sou d’aquesta categoria és de 1.673,01 euros bruts mensuals. El beneficiari realitzarà les següents funcions: control d’accessos i eixides de visitants, control i gestió d’empreses externes encarregues del manteniment, control de documentació necessària per als enterraments i desenterraments comunicar els enterraments i la informació necessària per als mateixos, realitzar els enterraments i desenterraments i execució de tasques de neteja, jardineria i manteniment del cementeri i els seus accessos.

Els requisits necessaris són: tenir més de 16 anys, aptitud exigible per al càrrec mitjançant certificat mèdic i titulació mínima en graduat escolar, ESO o equivalent. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia publicarà el llistat d’admesos i exclosos i cinc dies després determinarà el lloc i la data i hora d’inici de la fase d’oposició.

Realitzada i corregida, el tribunal publicarà els resultats i concedirà altres cinc dies per a reclamacions i cinc més per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits a valorar en la fase de concurs únicament a aquells aspirants que hagen superat la fase d’oposició. La prova, obligatòria i eliminatòria, constarà de dues parts: un qüestionari amb cinc preguntes curtes a desenvolupar i la resolució escrita de dos casos pràctics d’acord con el temari de l’annex (llista de carrers, ordenança municipal de cementeri, reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Valenciana, jardineria, obra de paleta i informàtica -entorn Windows i correu electrònic-).

Els aspirants disposaran d’una hora i mitja com a màxim per a realitzar aquesta prova. Els qui la superen seran convocats per a realitzar un examen pràctic compost de tres apartats relacionats amb les funciones a exercir. A més, la fase de concurs puntuarà els mèrits dels candidats: haver treballat en funcions com les quals són objecte de convocatòria, haver treballat en funcions de manteniment, estar en possessió del carnet de carretillero, haver realitzat cursos d’informàtica, estar en possessió d’estudis superiors als mínims establits i acreditar coneixements de valencià.

Els 10 primers aspirants en puntuació en les fases d’oposició i concurs se sotmetran també a una entrevista curricular en la qual es tindran en compte altres mèrits deduïts del curriculum vitae.

http://www.laplanaaldia.com/almassora/noticias/151137/obert-el-termini-per-a-optar-a-la-borsa-de-treball-d-enterrador-a-almassora

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

es_ES